top of page
Parallel Lines

NORMES D’ÚS DEL CENTRE
DiR ESPORTIU ROCAFORT

1 - L’usuari té dret a utilitzar les instal·lacions de la manera que preveu aquesta normativa, sempre que estigui al corrent de pagament i hagi espais lliures per utilitzar 

2 - Tot abonat haurà d’identificar-se a petició de qualsevol empleat de la instal·lació. A tal efecte haurà d’acompanyar-lo fins a la recepció per tal de verificar la seva condició.

3 - És obligatori per a tots els usuaris de la instal·lació l’ús de calçat i roba adequats per a cada pràctica esportiva i/o zona d’aigües.

4 - És obligatori l’ús de la tovallola a les sales i activitats dirigides per raons d’higiene.

5 - Per entrar al centre cal ser major de 16 anys.

6 - Les baixes  caldrà fer-les abans de dia 15 de cada mes. De no fer-ho així no es reemborsarà l’import del mes ja facturat.

7 - No es permès fumar en tot el centre, portar animals –excepte gossos pigall o guia-, accedir amb patinets, bicicletes, etc. Tampoc es pot menjar fora del llocs habilitats.

8 - L'empresa no es farà responsable dels objectes perduts o extraviats, recomanant als nostres usuaris que, en cas de portar objectes de valor, els dipositin a les caixes de seguretat ubicades a la recepció principal.

9 - La direcció es reserva el dret de retirar l’autorització i l’ús, totalment o parcial, a qui no respecti els serveis, el material i la convivència amb els altres abonats, de forma temporal o definitiva.

10 - Als vestidors hi ha taquilles d’ús diari i de lloguer. A les primeres no és permés de deixar cap tipus d’objecte d’un dia per l’altre i tampoc deixar la taquilla tancada amb cadenat.

11 - Qualsevol desperfecte intencionat en qualsevol zona del recinte serà abonat per la persona causant i serà motiu de sanció.

12 - La instal·lació romandrà oberta per al seu ús:

           De dilluns a divendres de 7.00 a 23.00 hores

           Caps de setmana i festius de 8.00 a 21.00 hores.

13 - El centre es reserva el dret d’admissió.

Aquest reglament és d’aplicació  a tots els abonats de DiR Esportiu Rocafort i a totes aquelles persones que  hi accedeixin a la instal·lació d’una manera esporàdica. 

bottom of page